Warto wiedzieć

Do 7 dnia miesiąca:

  • Termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej.
 

Do 10 dnia miesiąca:

  • Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy – jeżeli składki są opłacane wyłącznie za siebie, (tj. nie zatrudnia się innych osób).
 

Do 15 dnia miesiąca:

  • Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – jeżeli opłaca się składki nie tylko za siebie, (tj. jeżeli zatrudnia się inne osoby).
 

Do 20 dnia miesiąca:

  • Termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28),
  • Termin wpłaty zaliczki PIT-5 na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
  • Termin wpłaty zaliczki PIT-5L przy wyborze opcji 19% wpłaty zaliczki na podatek dochodowy.
 

Do 25 dnia miesiąca:

  • Termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT (VAT-7),
  • Termin rozliczenia podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników.
 

Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym:

  • Termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).
 

Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym:

  • złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za ubiegły rok (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39)
Uwaga: jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzien terminu uważa się następny dzień wolny po dniu lub dniach wolnych od pracy (art.12 par. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa – Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60, ost. zm. Dz.U. z 2006r. nr 66, po. 470).